"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อเชิญร่วมชมนิทรรศการ โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถ Read More »

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถดูประมวลภาพได้ที่ีนี่ คลิก

ประมวลภาพการถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาหร่ายผมนาง

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมถ่ายทำการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางกับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3และThai PBS ณ กระชังปลาอำเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา และมีการสาธิตทำยำสาหร่ายผมนาง สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
Read More »

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”วิท Read More »