"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


RUTS

BRAND IDENTITY RUTS

RUTS PRESENTATION

E - SERVICE RUTS

 

E - Document RUTS

 

ACC 3 D

 

กิจกรรม 5ส+ PR RUTS

 

กิจกรรม 5 ส+

HOT NEWS

PR RUTS CHANNEL

 

DOWNLOAD RUTS

 

RUTS RADIO

 

Facebook RUTS

 

Google for Education RUTS

 

สำนักงานประกันสังคม