"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


หน้าที่และความรับผิดชอบ

   หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานกิจกรรมพิเศษ
- งานการเงินและพัสดุ
- งานบุคลากร
- งานประกันคุณภาพ
- งานแผนงานและงบประมาณ

   หน่วยงานผลิตสื่อมวลชนสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
- งานติดตามข้อมูลดำเนินการเขียนข่าว
- งานติดตามประสานสื่อมวลชน
- งานจัดส่งข่าวไปยังหน่วยงานต่างๆ
- งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- งานบันทึกภาพและมัลติมีเดีย
- งานประสานและจัดเก็บข้อมูล
- งานผลิตสื่อโฆษณา
- งานเผยแพร่สื่อทางอินเตอร์เน็ต
- งานสรุปและประเมินผล

   หน่วยงานสถานีวิทยุและกระจายเสียง
- งานวางแผนและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
- งานซ่อมบำรุงรักษา
- งานควบคุมระบบวิทยุและกระจายเสียง
- งานประสานเครือข่ายวิทยุและบริการข้อมูล
- งานห้องบันทึกเสียงและผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง
- งานสรุปและประเมินผล