"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประวัติและข้อมูลทั่วไป

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( มทร.ศรีวิชัย ) มุ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วยมทร.ศรีวิชัย สงขลา  วิทยาเขตตรัง  และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ทุ่งใหญ่  ไสใหญ่ ขนอม  ซึ่งแต่ละวิทยาเขตจัดการศึกษาความหลากหลายด้านวิชาชีพ  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว  เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  คณะคณะศิลปศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยการโรงแรมและท่องเที่ยว  คณะเทคโนโลยีการจัดการ   คคณะสัตวแพทย์ศาสตร์  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ฯลฯ
                       ในการดำเนินกองประชาสัมพันธ์  มีภาระกิจในการสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง  การหาข่าวและเขียนข่าวการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดภาพลักษณ์  ผลงานวิชาการ  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก
                      จากหลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว  มหาวิทยาลัยฯ จึงมอบหมายกองประชาสัมพันธ์ 
ให้เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์  นำองค์ความรู้ใหม่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป