"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


หนังสือเวียน

AttachmentSize
ศธ 0584/900.pdf กอองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ1.75 MB
ที่ ศธ 0584/697.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การดำเนินการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ตามเอกสารแนบ2.32 MB
ที่ ศธ 0584/694.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ตามเอกสารแนบ960.97 KB
0584/479.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาิวทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชิยงใหม่ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตามเอกสารแนบ3.18 MB
ศธ 0584/473.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประชุมหารือเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560– 2561 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ2.09 MB
ศธ 0584/471.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือโรงเรียนดือ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาควัสดุ อุปกรณ์ หรืองบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนบ้านดือแย สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2.7 MB
ศธ 0584/470.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน “สื่อศิลป์ ปี ๕ ตอน Human Rights แลต๊ะ แลใต้1012.89 KB
ศธ 0584/469.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือสวนสัตว์สงขลา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอมอบส่วนลดให้กับสถาบันการศึกษา สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ8.15 MB
0584/206.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ศธ 0584/206 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร1.78 MB
ศธ 0584/213.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์ฝุึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ ศธ 0584/213 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ924.85 KB
0584 218.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ ศธ 0582.36/064 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 1.01 MB
ศธ 0584/249.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ1.25 MB
ศธ 0584/430.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ที่ สอ.คสข. 273 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.5 MB
0584/413.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0584/413 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่อง การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.69 MB
0584/368.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ 910.63 KB
0584/214.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน กรมที่ดิน ที่ ศธ 0584/214 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบความรู้เพื่อขอใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ1.2 MB
0584 /400.pdf กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ2.1 MB
0584/318 กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 936.08 KB