"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ติดต่อเรา

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 2020 , งานสถานีิวิทยุ 2024
หมายเลขโทรสาร 0-7432-2531