"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กองประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์  กองประชาสัมพันธ์  มทร.ศรีวิชัย มุ่งมั่นพัฒนา  สร้างสื่อประชาสัมพันธ์  เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

พันธกิจ 
     1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ มทร.ศรีวิชัย  เพื่อเข้าถึงประชาชนและบุคลากรในองค์กรด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  ทั่วถึงและต่อเนื่อง  โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
     2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย  เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
    3. มุ่งมั่นและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทุกภาค  เพื่อการประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
    (1)  เพื่อเป็นหน่วยงานระดับกองที่ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์
    (2)  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข่าวสารทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
    (3)  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการทำข่าวสาร  ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสู่สังคมภายนอก
    (4)  เพื่อประสานงานกับสื่อมวลชนต่าง ๆ
    (5)  เพื่อเป็นหน่วยงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
    (6)  เพื่อเป็นหน่วยงานจัดตั้งประสานงาน และดำเนินงานสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตต่างๆ
    (7)  เพื่อเป็นหน่วยงานประสาน  ส่งเสริมความเข้าใจ  ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย