"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้าและบริการ ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขล

AttachmentSize
ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่ายสินค้าและบริการ ประเภท ข้าวราดแกง ณ โรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขล.pdf1001.98 KB