"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งปลูกบริเวณวงเวียนปะติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและริมชายหาดชลาทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ ได้รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 – 11 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

คณะสามเณร ที่บรรพชาฤดูร้อน เข้าอมรม "การจัดการความรู้" ณ คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจได้ต้อนรับคณะสามเณร จำนวน 45 รูป จากวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสามเณรที่มาจากการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 8 - 25 เมษายน 2562 เพื่อเข้าอบรมในหัวข้อ "การจัดการความรู้" ณ ห้อง 212 ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์ อินทสโร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สามเณร และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รักขิฎา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับสามเณรทั่ง 45 รูป Read More »

โครงการสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์

เมื่อระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาและส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ หนานสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัฎฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญรัตน์ ดุกลิ่ม หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการโครงการดังกล่าวอีกด้วย

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2019) โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายจาก Keynote Speaker 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงศ์ชูสุข ในหัวข้อ "Beyond Scientific Publication" และอาจารย Read More »

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia

เมื่อระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 อาจารย์เมธัส พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา ระว่างวันที่ 30 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia 

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงผลงาน Bangkok International Fashion Week 2019

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมแสดงผลงานแฟชั่นดีไซน์ ในงาน Bangkok International Fashion Week 2019 ณ สยาม เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจที่ภาคภูมิใจในวิถีประเพณีท้องถิ่น ความผูกพัน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สู่ผลงานสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม รังสรรค์ผลงานศิลปะแห่งแฟชั่นร่วมสมัยอันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว คอลเลคชั่นนี้ไม่เพียงแต่ทรงคุณค่าในความสร้างสรรค์ของงานออกแบบ แต่ยังได้สอดแทรกคุณค่าแห่งมรดกพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยเฉพาะหัตถกรรมภาคใต้ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การทำผ้าเฉพาะถิ่น ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก เทคนิคการปักผ้า รวมไปถึงการวาดลวดลายเรือประมงกอและ เป็นต้น ขอบคุณภาพจากThaiCatWalk

โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เอกญา แววภักดี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และผุ้ช่วยศาสตราจารย์สุพล เพชรานนท์ วิทยากรทอล์คโชว์วิชาการ เป็นวิทยากรในการบรรยายในโครงการดังกล่าว

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learing : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learing : WIL) ในสถานประกอบการของนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้รับเกียรติจาก คุณชมพูนุช นาคพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมปาหนันกระบี่ รีสอร์ท และคุณรณกฤต จันทรักษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในโครงการดังกล่าว

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ฝ่ายสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการประกวดผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในรูปแบบของ Oral Presentation และ Poster Presentation ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและเข้าฟังการบรรยายในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนงคณบดีคณะสาถปัตยกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การชำระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยากร โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา การเขียนเรซูเม่สำหรับการสมัครงาน และการชี้แจงการประชาสัมพันธ์ถึงการเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ เปิดโครงการ และผู้บริหาร คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ ร่วมโครงการ มี การบรรยายเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งานก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยคุณกาญจน์ เพียรเจริญ ,การบรรยายเรื่อง การพัมนาบุคลิกภาพเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน โดยผศ.สุชาดา ศรีเชื้อ และ การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดย คุณณิชา รองนาม เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย และความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม "สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางการท่องเที่ยว : พัฒนาทักษะวิถีเด็กท่องเที่ยว มุมมองประสบการณ์ใหม่"

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม "สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางการท่องเที่ยว : พัฒนาทักษะวิถีเด็กท่องเที่ยว มุมมองประสบการณ์ใหม่" ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมดอกปีบ (ห้อง 58303-58204) ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาในหัวข้อ "ปฏิบัติได้ ปฏิบัติดี บูรณาการความรู้สู่การออกแบบโครงงานสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว" และหัวข้อ "แลกเปลี่ยนประาบการณ์สู่น้อง เตรียมความพร้อมฝึกงานทางการท่องเที่ยว" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ และแนะแนวทางปฏิบัติในระหว่างฝึกงานต่อไป

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2561

การนำเสนอผลงานการออกแบบวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2562 ณ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์เป็นกรรมการดำเนินการสอบดังนี้ รศ.ดร ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารีย์ อาจารย์ศรุติ โพธิ์ไทร อาจารย์ยุทธดนัย สมจิตต์ชอบ ผศ.ดร ปิยภรณ์ อรมุต ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ อาจารย์สมชัย เจริญชีพ อาจารย์วัชรินทร์ จันทรักษ์ โดยมีผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมกว่า 60 ผลงานการออกแบบ และให้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษากว่า 20 ท่าน หลังจากการนำเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำผลงานไปจัดแสดง นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 - 8 เมษายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สัมนาวิชาการผังเมือง"ภูมิทัศน์ผู้คน สู่ ภูมิทัศน์เมือง"

วันที่ 16 มีนาคม หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง จัดสัมนาวิชาการผังเมืองในหัวข้อ "ภูมิทัศน์ผู้คน สู่ ภูมิทัศน์เมือง" โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้เปิดงานสัมนา พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ผศ.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส และนายชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง เป็นวิทยากรการสัมนาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผังเมือง ณ ห้องสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทัศนศึกษาในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

มื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทินี วัฒนกิจ และ ดร. ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ร่วมกับ ดร. ทัชชญา สังขะกูล และ อ. จามิกร มะลิซ้อน อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม ๗ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาชาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งได้เดินทางพานักศึกษาไปทัศนศึกษา“Active Learning in Georgetown The World Heritage เรียนรู้ร่วมกันในเมืองมรดกโลก จอร์จทาวน์ ปีนัง “ เพื่อนักศึกษาได้ความรู้มาปรับใช้กับในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น

สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มเยาวชน ณ โรงเรียนวิเชียรชม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำหรับกลุ่มเยาวชน ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ นักศึกษาในการจัดโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

โครงการ Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ ณ ห้อง 62602 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกชนะ เทพอาจ และคณะ จากฐานทัพเรือสงขลา ทำเรือภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในงานบริการ" และหัวข้อ "การกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สระว่ายน้ำฐานทัพเรือสงขลา ทำเรือภาคที่ 2 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึ Read More »

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Green Faculty ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Green Faculty ครั้งที่ 3 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ และเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์อีกด้วย

หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "การอบรมเพื่อการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง" ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์รัชดา เพ็ชร์ชระ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาตร์ มทร. Read More »

โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ "กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์"

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปสาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ "กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 55 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการวัฒนธรรมร่วมรากอาเซียน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำโดยอาจารย์วิลาสินี สุขกา อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการนิทรรศการวัฒนธรรมร่วมรากอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาทางด้านอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา และ ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว และมีการจัดนิทรรศการอาเซียน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Workshop สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ : "ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)" สำหรับนักศึกษาสาขาการบัญชี ที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 63212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรง คือ 1.นางสาวเจนจิรา ทับแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2.นายธนวัฒน์ ชิสกะ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มาให้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริงแก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จึงขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านมา ณ โอกาศนี้

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดนมีผู้บริหาร อาจารย์และสโมสรนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การประกวดแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ 2562

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทัชชญา สังขะกูล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานสถาปนิกทักษิณ 2562 ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการด้านสถาปัตยกรรมในหลักสูตรฯ การประชุมสัมมนาประจำปี และการนำเสนอผลงานการประกวดแบบสถาปัตยกรรมงานสถาปนิกทักษิณ 2562 ณ หอศิลป์ และลานปูดำ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้นายภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์ และวัชรวงศ์ ไพฑูลย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-5 หัวข้อ “ไร้ เทียม ทาน”

การประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทัชชญา สังขะกูล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. คัตเตอร์วัสดุก่อสร้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการประกวดดังนี้ นายจิตรภณ เพชรรัตน์ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ประเภทบ้านพอเพียง เงินรางวัล 20,000 บาท นายสันต์ภพ หัวคง ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ประเภทบ้านเพียงนภา 10,000 บาท โดยรับรางวัลโล่เกียรติยศจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบเข้มข้น

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบเข้มข้น ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ (ภาคสมทบ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เวคิน หนูนำวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

โครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน (Education Pipeline) ปี 3

เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน (Education pipeline) ปี 3 ภายใต้โครงการเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ณ โรงเรียนเทศบาล5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พิธีปิดกิจกรรม Exploring Thai Culture Camp

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรม Exploring Thai Culture Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2562 และร่วมส่งนักศึกษาชาวจีน จาก Chongqing University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปสาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอน "การผลิตผ้ามัดย้อม"

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาเคมีพื้นฐาน สังคมและการจัดการทรัพยากร ยาและสารเสพติด และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เรื่อง "การผลิตผ้ามัดย้อม" ณ ลานโถงอาคารเรียน 55 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริวรรณ บุญฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

โครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์กับงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรรายวิชาสัมคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการจัดทำสื่อสร้างสรรค์กับงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อสร้างสรรค์กับงานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ณ ห้อง 62601 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิติพงศ์ เกิดทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรอบรมในโครงการดังกล่าว

Exploring Thai Culture Camp

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Exploring Thai Culture Camp ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2562 ของนักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศณีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวจีนในครั้งนี้ด้วย

การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 9 มทร. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพใน

โครงการ Green Faculty ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Green Faculty ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทุกชั้นปี ในคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

โครงการ “Tourism Quiz Challenge” และกิจกรรม “ประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “Tourism Quiz Challenge” และกิจกรรม “ประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม” ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยว สามารถนำความรู้ ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้และความส Read More »

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์สัมพันธ์ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 8

ขบวนพาเหรด กีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์ 7 สถานศึกษาในโครงการการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ - ครุศาสตร์สัมพันธ์ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 8 

วันนักประดิษฐ์ 2562

นักศึกษาพร้อมคณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุน งบประมาณจากมหาวิทยาลัย นำผลงานโครงงาน จำนวน 4 ชิ้น มาประกวดระดับชาติ ประเภทอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ. BITEC กรุงเทพมหานคร
โดยคว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 4 เหรียญรางวัล คือ
1. เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ ได้รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร
2. เครื่องช่วยเดินสำหรับผู้ป่วยขาอ่อนแรง ได้รางวัลเหรียญเงิน พร้อมประกาศนียบัตร
3. เครื่องแจ้งเตือนแก็สรั่วและเปลี่ยนแก๊สผ่าน application ได้รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร
4. เครื่องผ่าจาวตาลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร

 

Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 รางวัล ได้แก่
- นางสาวพรทิพย์ ดีแก้ว นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การสอนทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์
- นายศศิภัทร คล้าย ณ รังษี นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การสอนทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- นายมนตรี ศรีสังข์ทอง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การสอนทฤษฎีกลุ่มสาขาวิชาทั่วไป

 

นำเสนอผลงานวิจัย "นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2

วันที่ 26 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "นวัตกรรมวิชาชีพครู" เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการปาถกฐาพิเศษ เรื่อง ศึกษาศาสตร์กับบทบาทการศึกษาเพื่อรับใช้สังคม โดย ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง
 

ฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED ครั้งที่ 2 "IED.FUTSAL CUP"

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ชมรมฟุตซอล สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED ครั้งที่ 2 "IED.FUTSAL CUP"เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม จาก 5 หลักสูตรสาขาวิชา

 

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรทั้ง 2 สาขาวิชาให้ตอบสนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อวิพากษ์แต่ละหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และวิชาชีพร่วมแสดงความคิดเห็น 

การออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองหอยโข่ง

วันที่ 28 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ได้นำเสนอผลงานการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองหอยโข่ง โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ให้การต้อนรับ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล และร่วมฟังการนำเสนอผลงานนักศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองหอยโข่ง ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยสงขลา

วันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3 การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยสงขลา ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000บาท นายประพนธ์ ชนะพนธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท นายภูวเดช แซ่ใหล (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 6000 บาท นางสาวรัชนีพร ชูมนต์ และ นางสาวทัตติยา ก็เด็ม โดยมี อาจารย์นวัตกร อุมาศิลป์ ผู้ควบคุม อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ จ.สงขลา

โครงการ Sakura Collection x Japan Expo 2019

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาว อภิชญา หวังนุรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Sakura Collection x Japan Expo 2019 และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย คือ นางสาวสุไรด้า นิยมเดชา ,นางสาวทัตติยา ก็เด็ม, นายประพนธ์ ชนะพล ,นายสหรัฐ อินธิสาร ,นางสาวปรียานุช รัตนมณี อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โครงการจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า central world กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาวิศวฯ คว้าหลายรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดังนี้

โล่รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมการแข่งขันการใช้โปรแกรม CAD/CAM ช่วยในการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สมาชิกในทีม นายวรวิทย์ ณ พัทลุงและ นางสาวสุนิตดา หวังพัฒน์ โดยมี ผศ.จตุพร ใจดำรงค์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ทีมการแข่งขันด้านประกันคุณภาพนักศึกษา สมาชิกในทีม นางสาวประภาศิริ ละอองสม ,นางสาวกนกพร บิลเต๊ะ และนายศุภชัย ขวัญมณี โดยมีนางภัทราภรณ์ เพชรจำรัส เป็นผู้ควบคุมทีม

และประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 เรื่องระบบเพาะผักไมโครกรีนอัตโนมัติ สมาชิกในทีมนายเนติพงศ์ รักทองจันทร์,นายอนาวิล บุรีสวัสดิ์และนายอุสมาน ขยันดี Read More »

นักศึกษาวิศวฯโยธา คว้าแชมป์ชนะเลิศ “สะพานเหล็กจำลองฯ” รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทClassic ในการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (U-Bridge Open 2018) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับโล่รางวัลพระราชทานและเงินรางวัล 20,000 บาท ภายใต้ชื่อทีมว่า “โยธาเทคโน (ศรีวิชัยสงขลา)” และยังได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ประเภทรางวัลระยะโก่งตัวตามเป้าหมายพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้ นายพรเทพ ช่วยคล้าย, นายกิตติพงศ์ ชูรักษ์ ,นายกษิดิ์เดช อยู่ประเสริฐ์ ,นายเจษฎา ด้วงศรีนวล ,นายวิทวัส ศรีทอง ,นายสรศักดิ์ หนูชู ,นายสิทธิเดช แก้วสุข และ นายบรรวิทิต ธนกรวิจิตร โดยมีอาจารย์ณัฐพล แก้วทอง และ นายเปรมณัช ชุมพร้อม เป็นที่ปรึกษาของทีม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. Read More »

ค่ายการเรียนรู้ค้นหาศักยภาพนักออกแบบและนักสร้างสรรค์งานศิลปะ

วันที่ 19 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัด “โครงการค่ายการเรียนรู้ค้นหาศักยภาพนักออกแบบและนักสร้างสรรค์งานศิลปะ”โดยมีกิจกรรมหลักสูตรทั้ง 4 หลัก มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดกิจกรรม ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันที่ 13 ม.ค.2562 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ร่วมกับ อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยในงานมีกิจกรรมและของรางวัลให้เด็กๆสนุกสนานมากมาย

กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้มีผู้สมัคร จำนวน 3 ท่าน ผลที่ได้คือ นายวัชวิศ วิริยะธรรม สาขาระบบสารสนเทศ ได้รับเลือกจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทางคณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ Read More »

กิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2562 ขึ้น ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคาร 63 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ของที่ได้รับจากการใส่บาตร ทางคณะบริหารธุรกิจ จะนำไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ่้านสงขลา ต่อไป คณะบริหารธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมตักบาตรและร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆให้น้องสถานสงเคราะห์เด็กบ่้านสงขลา ขอขอบคุณครับ

 

 

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดาวเด่นบัวหลวง 2561

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ประจำปี 2561 อันดับที่ 2 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ นายกิตติพิชญ์ ทองขาว ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen's Gallery กทม

นักเรียนและคุณครูเข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 29 พ.ย.2561 นักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมและโรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ทุกหลักสูตรให้การต้อนรับน้องๆนักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการ และชมบรรยายกาศการเรียนการสอน ห้องปฎิบัติการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในอนาคตของนักเรียน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการสัมมนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 17 พ.ย.2561 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม " โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโครงการ มีวิทยากร ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา สถ.สจล.(KMITL) และ อาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมด้วยคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า และปัจจุบัน เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2561 ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว โรงเรียนบ้านทุ่งจัง

เมื่อวันที่ 7-9 พ.ย.2561 นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ปะการังและระบบนิเวศชายทะเล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักษ์เล คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอนุรักษ์ปะการังและระบบนิเวศชายทะเล ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง เริ่มต้นกิจกรรมกันด้วยการอบรมระบบนิเวศชายทะเล หลังจากนั้น ทีมงานได้พานักศึกษาลงพื้นที่ป่าชายเล ศึกษาระบบนิเวศ และถึงจุดสำคัญ คือการปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นอาหารที่สำคัญแก่ "พะยูน เต่าทะเล" สร้างความสนุกสนานแก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก และที่ภูมิใจที่สุด หญ้าทะเลที่นักศึกษาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้ว ขยายต้น ยาวมากและบางต้นก็ออกดอกออกผล เป็นหญ้าทะเลต้นเล็กๆ ต่อไป

 

การประชุมเพื่อปรับและทบทวนแผนยุทธศาสตร์

ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2561 การประชุมเพื่อปรับและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะปานกลาง 5 ปี ( พ.ศ.2562 -2566 ) โดยมี นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บรรยายเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณาจารย์บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรับและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญชมผลงานศิลปะของนักศึกษาปีที่ 4

ขอเชิญชมผลงานศิลปะของนักศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยสงขลาในวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงสีแดง สงขลา

 

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงาน The 4 th see to sea art Exhibition by 2 lays group

ในวันที่ 8 ต.ค.2561 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธี ในงานThe 4 th see to sea art Exhibition by 2 lays group มีอาจารย์จากหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว, ผศ.กิตติ พิมเสน , อ.แก้วสุดา บุตรเผียน , อ.เอกพงษ์ คงฉาง , อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข , อ.บูชา ผกากรอง ,อ.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ และกลุ่มศิลปิน 2เล โดยการจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 31 ต.ค.61 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ก้าวสู่สากล ณ PSU Art gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

งาน CSR Creative Green Event จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน CSR Creative Green Event ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการร่วมรับฟังการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์จากภายนอก ในหัวข้อ CSR สนุกคิด สนุกทำ ภายในงานมีการจัดแสดงซุ้มผลงานการทำ CSR ของนักศึกษาหลักสูตรสาขวิชาการท่องเที่ยว และมีกิจกรรมสนุกๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุกมากมาย

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ประกวดสไตลิสต์

โครงการประกวดสไตลิสต์ " Street Fashion Stylist Award 2018" ค้นหาสุดยอดสไตลิสต์ ภายใต้แนวคิด " Ungerdered Street Fashion" ซึ่งศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ร่วมมือกับนิตยสาร HAMBURGER โดยนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมการประกวดในรอบแรก นักศึกษาเข้ารอบ 25 คน คือ นายสหรัฐ อินธิสาร และ นางสาวอภิชญา หวังนุรักษ์ และรอบที่2 รอบ 5ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทัตติยา ก็เด็ม นางสาวอาแอเสาะ เวาะเละ นักศึกษาจกาหลักสูตรสาขาวิชการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากการนำเสนอ ของนักศึกษา กิจกรรมงานออกแบบและสื่อความหมายงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ไทย-จีน

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากการนำเสนอ ของนักศึกษา กิจกรรมงานออกแบบและสื่อความหมายงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ไทย-จีน โครงการพัฒนาความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัยด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรม ไทย - จีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยชิงหวา ,มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันอาศรมศิลป์ สงขลา ณ หับ โห้ หิ้น (โรงสีแดง)

ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4

 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 ณ ห้างสรพพสินค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา โดยเปิดฉายภาพยนตร์สั้น จำนวน 9 เรื่อง 9 อารมณ์ ภายใต้แนวคิด "ดอกไม้" ได้แก่ เรื่อง The Vose รักแท้ในแจกัน เรื่อง My Son ตะวันที่ หายไป เรื่องเทยสตอรี่ เรื่องซ่อนกลิ่น เรื่องFlowerman รักแอ๊บแอบของนายดอกไม้ เรื่องLove Afake แกล้งรัก แกล้งหลอก อย่าแกล้งหลอกนะยูวว์ เรื่องRose ดอกไม้นี้เพื่อใคร เรื่องแทตัง ยังรักอยู๊ และ เรื่องFor Get Me Not แวววิเชียร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึง ขนบธรรมเนียมอันดีงามในท้องถิ่น โดยมีการบรรยายพิเศษ "ประเพณีสารทเดือนสิบ" และขบวนแห่ "หมับ" เพื่อนำไปถวายพระ ณ วัดสระเกษ โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี

อบรมการติดตั้งและขึ้นรูปเมทัลชีทที่มีศักยภาพในงานพื้นฐาน

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สงขลา และ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการอบรมการติดตั้งและขึ้นรูปเมทัลชีทที่มีศักยภาพในงานพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษา โดยมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรจากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด นายสุวิท ชูจินดา และการฝึกปฏิบัติการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักศึกษา

พิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ และนายประคอง โมลีโต โดยมีพิธีกล่าวคำมุทิตาจิตจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการกล่าวคำขอขมาจากผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงการต้นกล้าครู ครุศาสตร์ฯ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการต้นกล้าครู ครุศาสตร์ฯ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านสมรรถนะวิชาชีพการเป็นครูช่างที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยอุตสาหกรรม ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์วิทยา ทองขาว วิทยากรผู้มาความสามารถทางด้านอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จัทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี Read More »

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "กลองยาว"

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "กลองยาว" เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยรวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.พรเทพ บุญจันทร์เพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายอุดมศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎศิลป์วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง จ.พัทลุง บรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี

การหล่อโลหะเบื้องต้น

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ จริง โดยมีการสอนกระบวนการหล่อโลหะเบื้องต้น(ทองเหลือง) และแบบใช้ทรายหล่อ CO2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงเตรียมความให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการในสถานประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อเย็นวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมวีว่า ห้องสกายรูม ชั้น 7 โดยปีนี้ คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ 2 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎามาศ แก้วสุกใส สังกัดสาขาการบัญชี และอาจารย์ปาลิตา เอกอุรุ สังกัดสาขาการจัดการ

 

ประมวลภาพ

 

คณะศิลปศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จักรายุธ มุ่งศิริ และอาจารย์อภิวัน สมบูรณ์ดำรงกุล ภายใต้ Concept "อย่าลืมชั้น" ณ ลานโถง 58 อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

โครงการผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดการขยะมูลฝอย และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ณ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน2561 งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ กำหนดจัดโครงการผลิตเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดการขยะมูลฝอย และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ณ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนารายงานผลการดำเนินงานและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเเกษตรทุ่งลาน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อจัดกิจกรรมย่อยที่ 7 เสวนารายงานสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาแผนการดำเนินงาน ณ ชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีนายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกสาขาวิชา ภายในคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนทุ่งลานมาร่วมรับฟังและเสวนารายงานสรุปผลการดำเนินในครั้งนี้ด้วย

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำภาคการศึกษา 1/2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกสหกิจทุกสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการดังกล่าวด้วย

โครงการสัมมนาการออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาการออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 58304 อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี

สาขาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการบริการวิชาการพื้นที่ชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการบริการวิชาการในพื้นที่ชุมชนทุ่งลาน ภายใต้โครงการ “English for Thai Massage” ณ กลุ่มนวดแผนไทย ชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรั Read More »

การแข่งขันฟุตซอลคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 หลักสูตรรายวิชาพลศึกษา สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดการแข่งขันฟุตซอล คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงยิมเนเซียม 1 มทร.ศรีวิชัย

โครงการ Real English Experience ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ Real English Experience เพื่อร่วมเจรจาและเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีกันไว้สำหรับการมาแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านวิชาการและวิจัย (MOA) กับคณะผู้บริหาร College of Education และ International Affairs มหาลัยเก่าแก่ 111 ปี ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานโถงอาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ ในการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก

พิธีประดับอินธนูนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 1

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีประดับอินธนูนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ในโครงการสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือสู่อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีสากลเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย บุคลากรหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมในพิธี ได้แก่ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, อ.เจริญ ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย, คุณนภดล แก้วสุวรรณ ประธานกรรมการสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย, คุณพงษทร คงลืชา ตัวแทนสมาคมเจ้าของเรือไทย และรศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ประดับอินธนูให้ Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรทางทะเลริมชายฝั่ง

 

วันที่ 29 ส.ค. 61 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรทางทะเลริมชายฝั่ง ณ ธนาคารกุ้งก้ามกราม บ้านแหลมหาด ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชาวบ้านร่วมโครงการ ในโครงการมีการอบรมเรื่องสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง หลังจากนั้นเป็นการสร้างบ้านปลาและการปล่อยกุ้ง ในทะเลสาบสงขลา บริเวณหลังธนาคารกุ้งก้ามกราม สร้างรอยยิ้มและความร่วมมืออย่างดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนบ้านแหลมหาด

 

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมป้องกันสาธารณภัย

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยฝ่ายบริหารและวางแผน ได้จัดโครงการ "อบรมป้องกันสาธารณภัย" เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ด้านสาธารณภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำตึก แม่บ้านและนักการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในโครงการมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง การช่วยเหลือเมื่อลิฟท์ขัดข้อง หลังจากเรียนรู้กันไปแล้ว ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงมือปฎิบัติจริง เรียกได้ว่า ได้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติกันเลยที่เดียว

ร่วมจัดแสดงผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษา ณ สยามเซ็นเตอร

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ของ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด มีการจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเพื่อชุมชน และจัดแสดงผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และออกแบบภายในจาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ สยามเซ็นเตอร์ บริเวณลาน Atrium1

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการอบรม OTTV

อาจารย์จิฬา แก้วแพรก ตัวแทนอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมนำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการอบรม OTTV และ OTTV การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณภาระการใช้งานพลังงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ซึ่งจัดโดยกรรมธิการสถาปนิกทักษิณ

คณะวิศวฯ จับมือ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น ลงนามบันทึกความเข้าใจ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น โดยคุณนายธนากร  ไชยนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ อนิรุทธ์ แซ่ลู่ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge   โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษา ในด้านการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม  ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่สำคัญในการทำงานด้านต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพ โดย การลงนามครั้งนี้เพื่อสนับสนุน เครื่องมือเทคโนโลยี การอบรม ตลอดจนการจัดให้มีการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒ Read More »

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     แผน ก แบบ ก2 ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิจ
     แผน ข ลงทะเบียนเรียน วิชาการค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิจ

 

เว็บไซต์ http://mba.bba.rmutsv.ac.th/ Read More »

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ขบวนพาเหรดคณะศิลปศาสตร์ แสงแรกเกมส์

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดัรับรางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายพิรวัตถ์ ศรีชุม ,นายอานนท์ ยามา นายประพนธ์ ชนะพล ,นายสหรัฐ อินธิสาร และอาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์นวัทตกร อุมาศิลป์และอาจารย์ณัฐชนา นวลยัง ไดัรับรางวัลชนะเลิศโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Creative ready to wear (ผ้าไทยในมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่) โดยกรมหม่อนไหม รวมกับ 15 สถาบันการศึกษาทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมประกวด 75 คน ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ณ อิมแพคเมืองทองธานี

คณะวิศวฯ จัดโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผศ. จีระศักดิ์ เพียรเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งคณะได้เชิญ ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ , กระบวนการและองค์ประกอบ การแบ่งประเภทของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย 

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย “คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์”

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์วิทยา ศิริคุณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาภายในคณะและคณะอื่นๆ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

ครอบครูช่าง “วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธีครอบครูช่าง และสวมช้อปให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้จัดสืบทอดกันมากว่า20 ปีแล้ว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเข้าศึกษาต่อ และระลึกถึงพระคุณครูที่ได้สอนศาสตร์วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

วิศวฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

 เมื่อบ่ายวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำนักศึกษาจัดขบวนกลองยาว จากชมรมกลองยาววิศวฯ ร่วมแห่เทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องสังฆทาน เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ ณ วัดหัวป้อมนอก(ท่าทาง) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการอนุรักษ์ประเพณีของไทยเมื่อคราวถึงวันเข้าพรรษาในทุกๆ ปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะร่วมด้วยช่วยกันหล่อเทียนพรรษาขึ้นแล้วนำถวายแก่พระสงฆ์สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน

 

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดสระเกษ อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เมื่อเสร็จสิ้นพิธี นักศึกษาได้นำขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดสระเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ต่อไป

นศ. วิศวฯ ร่วมมือพัฒนาวัดท้ายยอ

 นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กว่า 100 คน ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์สร้างความดีพัฒนาวัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยนักศึกษาทุกคนช่วยกันถ่างหญ้าที่ขึ้นรกในบริเวณรอบๆ วัด เก็บกวาดขยะทั้งในอาคาร ศาลาวัด   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการพัฒนาวัด สืบสานวัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงศาสนา จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมหารือทางด้านวิชาการกับ School of Foreign Languages, Chongqing University of posts and telecommunications

เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เยี่ยมเยียนเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยน และจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ School of Foreign Languages, Chongqing University of posts and telecommunications ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนและชี้แนะแนวทางแก่ลูกศิษย์ให้เป็นคนดีต่อไป

ประชาสัมพันธ์ โครงการคุรุราชา อาสา พัฒนาชุมชน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการคุรุราชา อาสา พัฒนาชุมชน เพื่อขอรับเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และปรับปรุงภูมิัทัศน์ ให้กับน้อง ๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อลรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์และปฏิญาณตนเป็นศิษย์ที่ดีต่อครู และสังคม รวมถึงมีการมอบประกาศนียบัตรแด่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและสังคม

พี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดประเพณีพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน เพื่อสักการะเจดีย์พระธาตุเขาตังกวน คู่เมืองสงขลา ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 จากทั้ง 5 หลักสูตรสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากสายสามัญ และสายอาชีวะ ทั้ง 5 หลักสูตรสาขาวิชา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้เบื้องต้น ให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อได้

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติ ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรวมถึงแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยเชิญผู้ปกครองนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษา ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2561 (ฐานสามัคคี)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการผ่านฐาน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความเสียสละ รวมถึงเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ ในหมู่คณะให้กับนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2561 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

"พิธีบายศรีสู่ขวัญ" พิธีอันเป็นมงคลในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจจากครูบูรพาจารย์ สู่ศิษย์อันเป็นที่รัก 

 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 2561 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยมีกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ "บทบาทนักศึกษาตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต " โดย คุณเจ๊ะหมีน หะแหละ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา และ พระทรงชัย อภิปัณโณ จากวัดกาญจนาวาส อ.จะนะ จ.สงขลา รวมถึงกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์ประจำศาลกรมหลวงสงขลานครินทร์ และการอบรม เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 170 คน

พิธีหลอมทองบูรณปฏิสังขรณ์ "พระบรมธาตุเจดีย์" วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดพีธีหลอมทองบูรณปฏิสังขรณ์ "พระบรมธาตุเจดีย์" วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็นโบราณสถานสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ โดยพิธีจัด ณ อาคารหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้มีการรับมอบทองเก่าจากคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์ "พระบรมธาตุเจดีย์" และทองใหม่ รวมน้ำหนักกว่า 58 กิโลกรัม จัดพิธีหลอมทองอย่างยิ่งใหญ่โดยมีพิธีบวงทรวง จากโดยศิษย์อาจารย์ประจวบ คงเหลือ สำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง และมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โครงการเตรียมพร้อมความเป็นผู้นำนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสร นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมพร้อมความเป็นผู้นำนักศึกษา ให้แต่แกนนำนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ ให้นักศึกษามีความสามารถทางด้านการสันทนาการ การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ครูจากโรงเรียนวัดท่าหิน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับครูและนักเรียนของสานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีครูจากโรงเรียนวัดท่าหิน เข้าร่วมการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ การซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในการอบรม

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ณ วังวาดี รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์้เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนมีแนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างเครือข่ายวิชาการในการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนมีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมหัวข้อ  Read More »

บำเพ็ญประโยชน์

โครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับครูและนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรณีศึกษา โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด กิจกรรมเส้นทางของปิงปอง รวมถึงการแสดงละครในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรม " Read More »

กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินโครงการการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับครูและนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรณีศึกษา โรงเรียนวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียน ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ กิจรรมสร้างหอคอยสามัคคี การฝึกการไหว้ที่ถูกต้อง การส่งเสริมการออมเงินโดยการทำบัญชีรายจ่ายและการทำกระปุกออมสินธุ์ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุษราคัม ทองเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย กับ วิทยาลัยเทคนิคในเครือข่าย

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย กับ วิทยาลัยเทคนิคในเครือข่าย โดยมี และ ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จังหวัดสงขลา โดย มทร.ศรีวิชัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร STEM ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีวะขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม โดยครูอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ภาคใต้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ( RISK MANAGEMENT PLAN)"

ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ( RISK MANAGEMENT PLAN)" เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง และระดมความคิดของบุคลากรในแต่ละฝ่ายเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อย่างยั่งยืน โดยมีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการเปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมพานิชยนาวี

 เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2561 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์อุตสาหกรรมพานิชยนาวี ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นโครงการสืบเนื่องจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ในปี 2560 คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ซึ่งเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เป็นหลักสูตรเฉพาะทางซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (IMO MODEL COURSE 7.04) หลักสูตรต้นกล รองต้นกล (IMO MODEL COURSE 7.02 ) ของกรมเ Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตอันพึ่งประสงค์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้เป็นบัณฑิตอันพึ่งประสงค์ (ค่ายคุณธรรม รุ่น 3 นักศึกษาภาคสมทบ) โดยมีนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนภาคสมทบ ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาเข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการมีกิจกรรมฐานต่างๆ ให้น้องๆได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนภายในรั่วมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม รุ่น 2 (นักศึกษา เทียบโอนปกติ)

เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ค่ายคุณธรรม รุ่น 2 (นักศึกษา เทียบโอนปกติ) โดยมีนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี เทียบโอนภาคปกติ ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาเข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ร่วมสนุก มีกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย และจุดเด่นที่สำคัญในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในช่วงเย็น เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญน้อง ที่จัดขึ้นรับขวัญน้องๆ ก่อนจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม รุ่น 1 (นักศึกษา 4ปี) ที่คณะบริหารธุรกิจจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ นำโดย อาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ค่ายคุณธรรม รุ่น 1 (นักศึกษา 4ปี) โดยมีนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี ของคณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาเข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาใหม่ร่วมสนุก มีกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย และจุดเด่นที่สำคัญในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในช่วงเย็น เป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญน้อง ที่จัดขึ้นรับขวัญน้องๆ ก่อนจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป

“รับศิษย์สู่อ้อมอกครู รับน้องสู่อ้อมใจพี่” ในโครงการค่ายคุณธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาใหม่ภาคปกติ โดยแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้ ค่ายคุณธรรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 และ ค่ายคุณธรรมรุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา  โดยกิจกรรมในวันแรกของแต่ละรุ่น เป็นกิจกรรมสันทนาการในช่วงเช้าและกิจกรรมเข้าฐานการแนะนำชมรมต่างๆ ของพี่ๆสโมสรนักศึกษา มีทั้ง ร้องเล่น เต้น รำ เรียกได้ว่าสร้างความสนุก ความเฮฮาให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อละลายพฤติกรรมของน้องๆ ทุกคน ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ สร้างมิตรภาพที่ดีด้วยกัน สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างรอยยิ้มที่ดีให้แก่กันและกัน Read More »

โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ รับขวัญ รวมใจ สานสายใยคุณธรรม

เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคระศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเปิดศิลปศาสตร์ รับขวัญ รวมใจ สานสายใยคุณธรรม ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อต้องการให้นักศึกษาเกิดความรักในสถาบันของตน และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีให้แก่นักศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา 3.ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู 4.อาจารย์ผูกข้อมืือบายศรีสู่ขวัญ 5.นักศึกษามอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความรัก กตัญญูให้กับผู้ปกครอง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวและร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณาจา Read More »

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาเพื่อชี้แนะแนวทางและข้อปฏิบัติต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทั้ง 13 หลักสูตรสาขาวิชา รวมนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบจำนวน 881 คน ซึ่งในวันดังกล่าว ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์.กฤษณพงค์  สังขวาสีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการพร้อมให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ใจความต้องการให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นนักศึกษาปี 1 หลักสูตร 4 ปีและผู้ปกครองร่วมโครงการ และในช่วงบ่ายเป็นนักศึกษาปี 1 หลักสูตรเทียบโอน ภาคปกติและภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรม

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่ MOU เพื่อจัดโครงการบริการวิชาการให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำวัตุดิบ พืช ผัก ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก่ การทำน้ำพริกจากเห็ดนางฟ้าและการทำลูกชิ้นหมูเจ พร้อมกับการสาธิตเมนูอร่อยๆ ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมแก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งลาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว   Read More »

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน ณ บ้านป่ากันตพงศ์ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืนณ บ้านป่ากันตพงศ์ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอต่างๆ ใกล้เคียง คือ อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน อำเภอเขาชัยสน อำเภอกงหรา และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอนตามระบอบการประกันคุณภาพ ณ ภูต้นน้ำรีสอร์ท

เมื่อระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอนตามระบอบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย์ โดยเน้นการเรียนการสอนมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อยกระดับขีดความรู้ความสามารถของอาจารย์ด้ารการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมายของหลักสูตรมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา มทร.ธัญบุรี และ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากรการอบรมในโครงการดังกล่าว ณ ภูต้นน้ำ รีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากร จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 รศ.ทรรศนีย์ คีรีศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากร จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 58201 อาคาร 58 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ ณ ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เมื่อระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืนจากถุง LDPE ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สุปราณี วุ่นศรี เป็นหัวหน้าในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำมูลสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตแก Read More »

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ บรรยายให้ความรู้ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจฯ

 งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา2561 ให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 4 เดือนนั้น โดยภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาจำนวน 2 ท่านได้แก่ คุณสุรศักดิ์ คงเค็จ ผู้จัดการโรงงาน บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด บรรยายเรื่อง “วิศวกรที่สถานประกอบการต้องการ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบัดดาลใจในการทำงาน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของกิจกรรมระดับโลกผู้มากความสามารถ นั่นคือ ท่าน ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมเก็บเกี่ยวความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจในการฝึกสหกิจและการเรียนสู่การทำงานในอนาคต ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีวิศว Read More »

คณะวิศวฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียติเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018 (RMTC 2018) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจเข้ารวม ในกิจกรรมมีการอบรมในหัวข้อต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ โดยคุณสนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการ/trainer และคุณนารีรัตน์ นุโยค รองผู้อำนวยการ/trainer มาบรรยายและเสริมด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมโครงการได้ทุกคน

  Read More »

ข่าวลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมลงนามในพิธี จัดทำความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ กับนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และผู้แทนคณบดี จาก คณะวิชาด้านนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน สถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมประสานมือแสดงพลังความพร้อมในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ

 

การจัดการองค์ความรู้และการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ( RISK MANAGEMENT PLAN)" เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจในการจัดการความรู้ การกำหนดเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ รวมถึงเครื่องมือในการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะโดยการระดมความคิดของบุคลากรในแต่ละฝ่ายเพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อย่างยั่งยืนโดยมีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

วิศวฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 งานสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่ได้ผ่านการฝึกงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด 7 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และมีภายในโครงการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกงานให้แก่เพื่อนนักศึกษาได้ทราบและนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มท Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2561

ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ รางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2561 นั้น ซึ่ง นางสาวโสรญา สิทธิยากรณ์ นักศึกษาสาขาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัลดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาศนี้ Read More »

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดสงขลา ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด 

คณะบริหารธุรกิจ จึงขอแสดงความยินดีกับ นายนฤเบศร ไพโรจน์ นักศึกษาสาขาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ในครั้งนี้

 

Read More »

คณะวิศวฯ ถ่ายทอดความรู้แปรรูปผ้าปะลางิงสู่กลุ่มศรียะลาบาติก

 เมื่อระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิง เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP” ให้แก่สมาชิกกลุ่มศรียะลาผาติก จากจังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการทำผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มชุมชน และการผสมผสานระหว่างนาโนเทคโนโลยีกับเอกลักษณ์พื้นถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหลายหน่วยงาน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เป็นต้น ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ ศึกษาดูงานคณะวิศวฯ

 เมื่อบ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผศ.ซูไฮดี สนิ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร  ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ ชายใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) นายมามะ ซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา และคณะนักศึกษาจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ จาก จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส กว่า 240 คน ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีกิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย และพาน้องๆ นักเรียนเข้าชมห้องปฏิบัติการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ห้องปฏิบัติการ plc และ sensor ห้องปฏิบัติการ laser cutting ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และห้องปฏิบัติการ CNC Read More »

โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม  2561 พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ " ทศวรรษ " หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลหาดใหญ่ และคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์  เป็นการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่่งในงานจัดแสดงจะมีเจ้าของผลงาน และมีเพลงดนตรีสดบรรเลงให้ผู้เข้าร่วมชมได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน สถาปนิก 61

เมื่อวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน สถาปนิก 61 และคณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบูธนิสิตนักศึกษาภายใต้การสร้างสรรค์ผลงานจากบล๊อคประสานในแนวความคิด " เป็น อยู่ คือ " ในงาน สถาปนิก 61 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวฯ ศึกษาดูงาน ณ มทร.ธัญบุรี และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เมื่อระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 อ.วิทยา ศิริคุณ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย อ.รอมฎอน บูระพา, อ.ณัฐพล แก้วทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการ ลงพื้นที่ บ้านบ่อเตี้ย อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาบ้านบ่อเตี้ย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา พัฒนา และนักศึกษาสาขาการตลาด ให้ความรู้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไข่นกกระทา เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์รอฮานา แวดอเลาะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ความรู้เสริมเกี่ยวกับการออกแบบ

Read More »

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ 
          1.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
          2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
          3.มหาวิทยาลัยทักษิณ
          4.มหาวิทยาลัยนราธิวาชราชนครินทร์
          5.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ณ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปิดประสบการณ์แฟชั่นโชว์บนรันเวย์ริมชายหาด กับการอัพเดทแฟชั่นซัมเมอร์จากแบรนด์ดัง โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้บริหารห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และมีดาราสาว จียอน เข้าร่วมเปิดงานแฟชั่นโชว์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

หลักสูตรวิทย์ฯ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบป้ายโครงการหมู่บ้านตาลโตนด ณ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2561 - 6 พฤษภาคม 2561 นำโดยอาจารย์นพดล โพชกำเหนิด และอาจารย์ในหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เกี่ยวกับการนำวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน มาทำเป็นเตาเผาถ่านตาลโตนด และการนำผลตาลโตนดในชุมชนมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดเป็นมูลค่า และได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่อไป ทั้งนี้ยังได้ความมือจากหลายๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเขียด เป็นต้น รวมทั้ง Read More »

วิศวฯ เครื่องกลเรือ เยี่ยมสถานประกอบการด้านอู่ต่อเรือ จ.ภูเก็ต

 เมื่อระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อู่ต่อเรือธนวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต และ บริษัท รัตนชัยคานเรือ จำกัด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวดำเนินกิจการการซ่อมบำรุงและการต่อเรือที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต โดยการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อจุดประสงค์การพูดคุยหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและฝึกงานสำหรับหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้วิชการวิศวกรรมเครื่องกลเรือและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ อย่างไรก็ตาม คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมสำหรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่การทำงานและเป็นที่ยอมรับของสถานป Read More »

โครงการ ENG FOR KIDS จัดโดยศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ENG FOR KIDS ให้กับนักเรียน อายุ 6-12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของเยาวชนไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้มีความทัดเทียมกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอื่นๆ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กิจกรรมย่อยที่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่ประชาชนในชุมชน และเพื่อให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร,เพชรบุรี,บุรีรัมย์, นครราชสีมา มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

คณะครุศาสตร์ฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์

 วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ณ หอประชุมกินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีอาจารย์อาวุโสในประจำการและนอกประจำการให้เกียรติเข้าร่วมพิธี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี


โครงการส่งมอบงานและสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งมอบงานและสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บ้านนาย รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2560 และส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รวมถึงเขียนแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

คณะครุศาสตร์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และช่วยเหลือสังคม ให้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการพัฒนาวัด ด้วยการทำความสะอาดลานวัด โบสถ์ ห้องน้ำ และส่วนต่าง ๆ ของวัด

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปกรรม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และนายคคนานต์ เจริญมาก นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา โดยแบ่งสาขาของงานวิจัยออกเป็น 5 สาขา ดังนี้ 1. การโรงแรมและท่องเที่ยว 2.คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร 3.ภาษาต่างประเทศ 4.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีั จัดโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งมีกิจกรรมการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและกิจกรรมการปลูกป่า โดยได้รับเกียรติจาก อ.มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี

 

วิศวฯ โยธา ออกค่าย SurveyCamp

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 กว่า 40  คน ออกค่าย SurveyCamp หรือ โครงการค่ายฝึกภาคสนามงานสำรวจ (Field Survey Camp) ลงพื้นที่ ณ สวนสัตว์สงขลา เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-28 มีนาคม2561 เพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้แก่สวนสัตว์สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการสำรวจชั้นสูง และเป็นข้อบังคับจากสภาวิศวกร ว่าด้วย นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจะต้องปฏิบัติงานสำรวจภาคสนามไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง ซึ่งในการสำรวจพื้นที่ของสวนสัตว์สงขลานั้น เน้นการปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่และเส้นทางเพื่อนำมาจัดทำแผนที่ภูมิประเทศให้กับสวนสัตว์สงขลาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วิศวฯ จัดงาน "OPEN-HOUSE เปิดบ้านวิศวฯ เทคโน สงขลา"

บรรยากาศงาน "OPEN-HOUSE เปิดบ้านวิศวฯ เทคโน สงขลา" ณ คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2561  ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างครึกครื้นตลอดทั้งสามวัน ซึ่งในวันพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธ Read More »

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.เธียรชัย พันธ์คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโครงการจะมีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 -18 มีนาคม 2561 ทางหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2561 โดยได้แสดง Thesis ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ได้จัดแสดงงานแฟชั่นโชว์ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง จังหวัดสงขลา

นิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 8 - 18 มีนาคม 2561 ทางหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการของหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2561 "อย่าดม" โดยได้แสดงผลงาน Thesis ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงสีแดง จังหวัดสงขลา Read More »

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2561

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2561 โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และอาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเร่ซูเม่ สำหรับสมัครงาน แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แฟชั่นโชว์ 2018 ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานแฟชั่นโชว์ 2018 แสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน  ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และอาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนง คณ Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมสมรรถนะระบบสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "อบรมสมรรถนะระบบสารสนเทศ" ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชมพรรษา (อาคาร 63) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ทุกสาขา ของคณะบริหารธุรกิจเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น

Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแนะแนวสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจารย์รักขิฎา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมแนะแนวสหกิจศึกษา Iณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชมพรรษา ตึก 63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกงานเข้าร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกฝึกงาน หรือ ฝึกสหกิจศึกษา ต่อไป

 

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโครงการจะมีการประกวดผลงานสหกิจศึกษาทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา" โดยมีอาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในโครงการได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษารุ่นพี่ ได้ได้รับคะแนนการฝึกงาน 100 คะแนนเต็ม และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาบรรยายความรู้แก่นักศึกษา

คณะวิศวฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2560

 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิศวฯ จำนวน 314 คน เข้าร่วมโครงการ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บันไดสู่ความสำเร็จในการทำงาน” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

สัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "สื่อสร้างสรรค์กับแนวทางประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล"

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานสัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "สื่อสร้างสรรค์กับแนวทางประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล" จากวิทยากร ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการร่วมเสวนาจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี

 

PETROLEUM TECH MINI MARATHON AND FUNRUN

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด การแข่งขัน PETROLEUM TECH MINI MARATHON AND FUNRUN เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านพลังงาน ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,800 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

 

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว จะได้เข้ารับการอบรมทางด้านภาษา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ณ ประเทศมาเลเซียต่อไป

 

 

กิจกรรมบรรยายการตรวจวัดยาและสารเสพติด จัดโดยหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายการตรวจวัดยาและสารเสพติด ในคาบวิชา ยาและสารเสพติด ซึ่งจะมีกิจกรรม Active Learning การวิเคราะห์ทรามาดอล โดยมี ดร.อภิชัย พลชัย อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว

คณะวิศวฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายในการเตรียมตัวสำหรับบัณฑิตในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ, คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ฯ วิทยากรโดย คุณศตวรรษ วงศ์โต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศศมน แอสโซซิเอชั่น จำกัด ตามด้วยการบรรยายจากคุณยุทธนา การเด็ม ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสมัครงาน บุคลิกภาพ และการสอบสัมภาษณ์งาน เป็นต้น และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผศ เสนอ สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง การติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที Read More »

โครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ณ ชุมชนวัดท่านางหอม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ณ ชุมชนวัดท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีนายโชค กิจฉาโณ รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมถึงชาวบ้านในชุมชนวัดท่านางหอม ได้ร่วมพิธีเปิดในโครงการดังกล่าวด้วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา

วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (08203) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การออกแบบสื่อเพื่อการพัฒนานักศึกษา” และการฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จากวิทยกร อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี และนายอาลาวีย์ ฮะซานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) แบบเข้มข้น ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ (ภาคสมทบ)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ศศิธร สุวรรณปัทมะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) แบบเข้มข้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโฯโลยีในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น โดยมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์มห้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว

"ทีมศรีวิชัย15" คว้ารางวัลชมเชยอันดับที่ 2 การแข่งโครงสร้างไม้ไอศกรีม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12

 เป็นอีกหนึ่งรางวัลของความภาคภูมิใจในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา ทีมศรีวิชัย 15 สามารถคว้ารางวัลชมเชยอันดับที่ 2 มาได้ โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ นายคณาธิป ภักดีฉนวน, นายวรุฒม์ ครองไตรเวทย์, นายธนกฤต มรกต โดยมี ดร.อรุณ ลูกจันทร์ และนายเปรมณัช ชุมพร้อม เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

นักศึกษา วิศวฯโยธา ศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดยอาจารย์ณัฐพล แก้วทอง  ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการบำบัดน้ำจากผิวดินและใต้ดิน ตั้งแต่การทำงานเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความเข้าในการเรียนรู้วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เช่น กระบวนการพิจารณาคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้น การออกแบบระบบบำบัดน้ำจากผิวดินและน้ำใต้ดิน ระบบการแจกจ่ายน้ำไปยังบ้านเรือน วิธีการออกแบบหอถังสูงเพื่อจ่ายน้ำ เป็นต้น  Read More »

โรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Murni, นำโดย Baharuddin Bin Hashim, Principal of Desa Murni Secondary รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.

ประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Business Management

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการต้อนรับคณาจารย์ จาก School of Business Management, College of Business Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย มาร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Business Management

คณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัลรวมชนะเลิศสูงสุด งานแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตรราชมงคลประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ Read More »

การแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรม คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันและทำกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจากส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ - วันที่ 5-7 ก.พ.61 มีการทำ workshop ที่เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง -วันที่ 8-9 ก.พ.61 นักศึกษาร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อเตรียม นำเสนอผลงาน วันที่ 10 ก.พ.61 นักศึกษานำเสนอผลงาน และรับประกาศนียบัตรรางวัลต่างๆ

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายรัตรสาร จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากอบรมใช้บูรณาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป 

โครงการ Tourism Quiz จัดโดยหลักสูตรสาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Tourism Quiz ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมีคุณฐานิตย์ แก่นกระจ่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว

การแข่งขันทักษะวิชาการทางศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร โดยมี ฯพณฯ ม.ล ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

คณะวิศวฯ จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยภายในอาคารเรียนรวมศรีวิศววิทยา ให้แก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ เพื่อฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย โดยมีการปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิง ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนำโดย คุณอำนวย พรหมเรือง จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตาสงขลา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

IED@Songkhla Fair 2018

วันที่ 9- 11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในโครงการ RMUTSV Open House 2018 ในหัวข้อ "IED@Songkhla Fair 2018" โดยมีการนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าจากซุ้มต่าง ๆ และร่วมพิธีเปิดโครงการโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

 

ประชุมครอบครัวครุศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมครอบครัวครุศาสตร์ ครั้งที่ 1เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจ นโยบายแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในระยะยาว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม 

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

อาจารย์วิศวฯคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561

อีกหนึ่งรางวัลความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับ ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากผลงานเรื่อง "สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา" "Optimal Formulation of Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour Composites on Mechanical and Creep Behaviors"

 

คณะวิศวฯจัดโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เตรียมเปิดวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางน้ำ โครงการย่อยที่ 2 โครงการตรวจประเมิน สถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เพื่อรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมสำหรับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย คุณโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินเอกสารและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมเปิดหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานฝึกอบรม พ.ศ. Read More »

โครงการ 50 ปี สงขลานครินทร์ ปัตตานี เพื่อสังคม กิจกรรม 50 คน ม.อ.(ปัตตานี) เพื่อสังคม

โครงการ 50 ปี สงขลานครินทร์ ปัตตานี เพื่อสังคม กิจกรรม 50 คน ม.อ.(ปัตตานี) เพื่อสังคม  ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการจะคัดเลือกศิษย์เก่าจากทุกคณะและวิทยาลัยที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และสร้างการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ชุมชนได้จริง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโครงการ 50 ปี สงขลานครินทร์ ปัตตานี เพื่อสังคม กิจกรรม 50 คน ม.อ.(ปัตตานี)เพื่อสังคม

 

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รางวัลจากการเข้าร่วมการประกวด "ISUZU Creative Brains Challenge 2017"(การประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ)

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการประกวด "ISUZU Creative Brains Challenge 2017" (การประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ)  นำทีมโดย อาจารย์จามีกร มะลิซ้อน อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และมีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ประเภททีม มีรายชื่อดังนี้
ทีม Commandent team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายอลงกรณ์  ชูรักษ์ นายธรรมปพน ละงู  นางสาว ธิดาทิพย์   สุวรรณวิโรจน์ 
ทีม Bomb ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาว ณัฐกานต์ เนาว์สุวรรณ นายภูมิวพัชร์ พุฒิพรกนกนันท์ นายมุรซาลีน มะหมัด,
ทีม Bello ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายวิศรุต แผ่นทอง นายภูวเรศ คงคาช่วย นางสาวนันทิดา จำปาสี , Read More »

งานสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีงานสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ  โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4  เข้าร่วมการสัมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก การเลือกใช้งาน นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปันตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ จัดนำเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจาย์อัจฉรา รัตนมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ "นำเสนอโครงการความร่วมมือทางการศึกษา" โดยมีบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยคุณอรุณี กิ่งแก้ว เป็นผู้นำเสนอโครงการฯ Read More »

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ชมรมคนรักเล คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ณ บ่อหินฟาร์ม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนักศึกษาชมรมคนรักเลและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 90 คน ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในช่วงเช้า ในช่วงบ่าย น้องๆนักศึกษาได้ลงเรือ ชมชายฝั่งทะเล น้ำผุร้อนเค็ม(หนึ่งเดียวในประเทศไทย) และที่สำคัญของกิจกรรมนี้ คือ "การปลูกหญ้าทะเล" จำนวน 2,000 ต้น บริเวณชายฝั่งทะเล ใกล้กับหาดราชมงคล นับได้ว่า ลุยโคลน ลุยน้ำ และยังได้รับความรุ้ในพื้นที่จริงกันทุกคนเลยครับ Read More »

หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมร่วมโครงการศิลปะกับการส่งเสิรมสุขภาพจิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2560 ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.กิตติ พิมเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตรกรรม นำนักศึกษาหลักสูตรจิตรกรรม คือนายศรายุทธ พาหุบุตร และนายศิวกร บัวทอง เข้าร่วมโครงการ“ศิลปะกับการส่งเสริมสุขภาพจิตร นานาชาติ” :ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงของโรงพยาบาลฯ ความยาว 100 เมตร และร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ “Relationship Art Exhibition and Art Workshop Thailand Malaysia Singapore 2017” จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ Art Mill Songkhla Art Center

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดแสดงภาพเขียนในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

 

โครงการปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในเดือนตุลาคม

นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้นำต้นดาวเรืองมาจัดสวนบริเวณหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และหน้าป้ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงาม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม คณะวิศวฯ

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ คุณแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมงานคณะผู้ติดตาม ในการเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม วิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมชี้แนะแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมและวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งผลงานที่นำมาแสดงให้ชมนั้นได้แก่ ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ ผลงานโดย อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ, ผลงาน “การพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน้ำมัน” โดย รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา, Read More »

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตร ต้อนรับคณะกรรมจาก สภาวิศวกร เพื่อการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารศรีวิศววิทยา พร้อมด้วยการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองหลักสูตรดังกล่าว 

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ บริเวรอาคาร 51 โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา สาขาการตลาดร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อร่วมถวายความอาลัย และแสดงความภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More »

งานจัดแสดงผลงานโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดแสดงผลงานในหัวข้อ " ลองแล 2 (The Terminal Art Project) " และมีคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและเปิดงาน โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 3 - 30 ตุลาคม 2560 เวลา:10.00 - 17.00 น. ณ หอศิลป์สยาม หาดใหญ่

งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการอาจารย์นิพนธ์ กบิลกาญจน์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการอาจารย์นิพนธ์ กบิลกาญจน์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวคำอวยพร ร่วมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมรับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหารไลท์เฮ้าส์ อ.เมือง สงขลา

กิจกรรมเสวนาการอนุรักษ์ ฉบับชาวบ้าน กับชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 อาจารย์ธาม วชิรกาจนธ์ อาจารย์ทัชญา สังขะกูล อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดกิจกรรมเสวนาการอนุรักษ์ ฉบับชาวบ้าน กับชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม นักวิชาการ ชาวบ้านในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการอนุรักษ์ ชุมชนย่านเมืองเก่า ณ หับ โห้ หิ้น โรงสีแดง จ.สงขลา

 

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ มี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต อ.เด่นเดือน ปัญญาดา อ.มัลลิกา ปู่เพ็ชร และอ.เจนจิรา ขุนทอง ควบคุมดูแลนักศึกษา โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของวัด ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหงและอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน

 

คณะวิศวฯ จัดทำระบบงานประกันคุณภาพฯ เตรียมเปิดวิศวฯเครื่องกลเรือ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015  ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ ISO 9001:2015 เบื้องต้น” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และโครงการย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง" ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซียเข้ามาเยี่ยมชมคณะ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย (POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH) โดยอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษา ณ ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ณ ห้องประชุมคริสตัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการอาเซียนอาร์ต ครั้งที่ 5 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หลักสูตรทัศนศิลป์ ร่วมโครงการอาเซียนอาร์ต ครั้งที่ 5 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานจัดนิทรรศการในโครงการอาเซียนอาร์ต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมกันวาดภาพฝาผนัง ณ อาคาร 31 บริเวณบันได คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นวิชาเรียนการออกแบบเบื้องต้น นักศึกษาร่วมกันวาดภาพฝาผนัง เพนท์ภาพเป็นรูปต่างๆ อย่างสวยงาม สร้างสีสันให้กับอาคารเรียน และนักศึกษาได้สร้างผลงานจริง ได้ประสบการณ์มากกว่าในห้องเรียน ณ อาคาร 31 บริเวณบันได คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากสภาสถาปนิก เพื่อรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ประมวลภาพงาน Engineering Freshly 2017 "Cultural Heritage of Songkhla"

 ปิดฉากได้อย่างสวยงามสำหรับการประกวดดาว-เดือน ผู้นำนักศึกษาด้านวัฒนธรรม (ทูตกิจกรรม) คณะวิศวกรรมศวกรรม ในงาน Engineering Freshly 2017 "Cultural Heritage of Songkhla" : Freshly Day Freshly Night On 29 July 2017 ณ อาคารศรีวิศวกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศประเภทเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ นายกิตินันท์ ศรีประสม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, รางวัลชนะเลิศประเภทดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวเปรมกมล โบราณมูล นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม, รางวัล Friendship Award ได้แก่ นายจิตวิทธิ์ สุขเจริญ,Read More »

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ มาบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้น ปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ณ ห้องเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นายวิชัย เข็มเงิน รับรางวัลชมเชยในการประกวดแบบบ้าน ของบริษัท บลูสโคป ไลสาจท์  เป็นนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 และวิทยากรได้เชิญชวนน้องนักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการของบริษัท

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการจำนวน 637 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายซัมพูเด็ง มีนา  พยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ Read More »

โครงการรักษ์ชะแล้ กิจกรรมเพื่อวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการรักษ์ผัง รักชุมชนชะแล้ เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผังทรัพยากรของชุมชนชะแล้ เพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งทรัพยากรและการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งประโยชน์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ ชุมชนชะแล้ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี อาจารย์สุรวัช หมู่เก็ม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Read More »

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

พิธีร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานประติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พระครูธรรมสาธก บรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัย ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายธรรม โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย เจ้าอาวาสวัดธรรมมาราม (นาปด) จ.ตรัง เป็นพระครูวิทยากร บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้รัก สามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีธรรมมะนำทางในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560  Read More »

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวรถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีพระสงฆ์จำนวน 16 รูป ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก Read More »

โครงการดอกดารารัตน์เพื่อพ่อ คณะบริหารธุรกิจ

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดอกดารารัตน์เพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 24-26 กรกฏาคม2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทร : 093-7310853

------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00น. - 19.00 น.
Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2560 งานบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิธีการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ ครูศิลปะ โดยมี ดร.จเร สุวรรรชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นประธานเปิดพิธี ร่วมด้วยอาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมในการอบรมเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สอนวิชาศิลปะระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 คน ณ ห้อง 31100 ตึก 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวข้อการอบรมมีดังนี้ วันที่ 16 ก.ค.60 บรรยายหัวข้อครูศิลปะ โดย ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ฝึกปฏิบัติการ ฐานที่ 1 หัวข้อ สุข สร้างศิลป์ โดย อ.แก้วสุดา บุตรเผียน ,ผศ.กิตติ พิมเสน วันที่ 17 ก.ค.60 ฝึกปฏิบัติการ ฐานที่ 2 หัวข้อ วาทะ เสริมใจ โดย อ.เอกพงษ์ คงฉาง , ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ฐานที่ 3 หัวข้อ ต่อยอด สร้างสรรค์ โดย อ.พรสวรรค์ จันทร์สุข , อ.บูชา ผกากรอง

กิจกรรมกีฬาแสด-ดำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาแสด-ดำ ประจำปี 2560​ โดยมีอาจาร์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เปิดงานกิจกรรมกีฬาแสด-ดำในครั้งนี้ ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

คณะบริหารธุรกิจ ออกบริการวิชาการโครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล โครงการ ปีงบประมาณ 2560 โครงการสร้างความเข้มเเข็งแก่ชุมชน ด้วยศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ ณ ชุมชนท่าเมรุ บ้านบางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้ออกบริการทางวิชาการให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ชาขลู่ ซึ่งได้ออกมาในรูปแบบ ชาสำหรับชง ชาพร้อมดื่ม และทางคณะบริหารธุรกิจ ได้รวมมือกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ทำเครื่องอบแห้งใบขลู่ ให้กับชาวบ้านอีกด้วย Read More »

คณะบริหารธุรกิจ สืบสานการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครั้งที่ 2

โครงการการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยสาขาการจัดการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ห้อง 63502 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ภายในโครงการ มีการละเล่นพื้นบ้านหลายอย่างให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ร่วมเล่นอาทิเช่น - หมากเก็บ - หมากขุม - กำทาย - อีตัก - เป่ากบ - ฉับโผง รวมถึงการจัดแสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของการละเล่นต่างๆที่มีความน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ทราบ และเป็นการสืบสานการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของไทยได้ดีอีกด้วย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนระบบขนส่งทางราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ระบบขนส่งทางรางในเขตภูมิภาคอาเซียน ให้แก่บุคลากรกลุ่มระบบทางราง 9 มทร. โดยมี คุณดิสพล  ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ทิศทางอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยในแผนพัฒนา 20 ปี ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 

 

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการระบบบัญชีบรรจุภัณฑ์แบบกล้วยๆ สู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยหลังจากการสานตะกร้าจากเชือกกล้วยเรียบร้อยแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้การคิดบัญชีขั้นต้น เพื่อให้ชาวควนรูได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหาระุรกิจมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ Read More »

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจออกบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการการทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วยสู่เชิงพาณิชย์ ณ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ ในการสานตะกร้าจากเชือกกล้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก Read More »

โครงการแห่เทียนพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันจัดโครงการแห่เทียนพรรษาขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และรวมกันแห่เทียนพรรษาจากคณะบริหาณธุรกิจ ไปยังวัดสระเกษ กันอย่างสนุกสนาน Read More »

โครงการศึกษาและฝึกปฎิบัติจากแหล่งภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านสิ่งทอ

เมื่อวันที่ 4 -9 กรกฏาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้จัดโครงการศึกษาและฝึกปฎิบัติจากแหล่งภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านสิ่งทอ  ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี  และกรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์ และอาจารย์สิริมา สัตยาธาร ผู้ดูแลและประสานงานโครงการ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมโครงการ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย แห่เทียนพรรษาถวายวัดแจ้ง อ.เมือง สงขลา

 รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมแห่เทียนพรรษา โดยมีขบวนกลองยาวจากชมรมกลองยาวของวิศวฯ นำขบวนแห่จากอาคารศรีวิศววิทยาไปยังวัดแจ้ง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระสงฆ์
เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการแห่เทียนพรรษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา : 13.00 น.สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วม แห่เทียนพรรษา พร้อมทั้งเครื่องสังฆทานและผ้าอาบน้ำฝน โดยมีอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมทำบุญแห่เทียนพรรษา ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ARCH BUTTERFLY OF NIGHT FRESHY STAR 2017

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประกวดดาว เดือน ประจำปี 2017 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งผลการประกวดเป็นดังนี้ นายนัฐวุฒิ จารุธรรมภารณ์ จากหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับตำแหน่งเดือน นางสาววราวดี ศรีนุ้ย จากหลักสูตรสาขาวิชาการผังเมือง ได้รับตำแหน่งดาว นายกรีติ กองสวัสดิ์ จากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับตำแหน่งดาวเทียม และนายธนาวุฒิ แสงขำ จากหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับตำแหน่ง มิสจัมโบ้ควีน ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ค่ายคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “ค่ายคุณธรรม” ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 รุ่น โดยจัดกิจกรรมสำหรับรุ่นแรกในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่สองในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ แฝงข้อคิดการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมด้วยกิจกรรม ตักบาตร“เปิดตะวันน้องใหม่” ในเช้าวันที่สองของทุกรุ่น และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ซึ่งมี ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในสถาบันแห่งนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ Read More »

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป

จัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน กิจกรรมย่อยที่ 4

โครงการปฏิบัติการเชิงตัวเลขโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ให้สามเณรมีความสนใจต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสามเณร

ให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งขึ้น ณ โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

ซึ่งโครงการมีกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2560

โครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว (ปีที่2)

วันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาขาศึกษาทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยจัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ "หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ปีที่ 2"

โดยมี อาจารย์นพดล โพชกำเหนิด เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ซึ่งในปีที่ 2 นี้มีกิจกรรมเพื่อชุมชนหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างธนาคารปลาขี้ตัง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์

โดยใช้ปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพร่วมกับกากตะกอนจากบ่อแก๊สชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปปลาท่องเที่ยว

และปลาอื่น ๆ ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน

สำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท่องเที่ยว ปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำของเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาท่องเที่ยวปลาและสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ Read More »

คณะวิศวฯ จัดการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โดยมี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมการวิพากษ์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ระดับอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read More »

ละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคี

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละและความเป็นผู้นำ โดยมีกิจกรรมการเข้าฐานต่าง ๆ ที่ทางรุ่นพี่ได้จัดเตรียมไว้ บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกและความรัก ระหว่าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง และพ้องเพื่อน

 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละและความเป็นผู้นำ โดยมีพิธีกรรมสัการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ โดย อาจรย์วริสรา ศรีชัย

 

ประเพณีพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดประเพณีพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน "สักการะเจดีย์พระธาตุเขาตังกวน คู่เมืองสงขลา" เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี

 

ศึกษาดูงานสถานประกอบการสายปิโตรเลียม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ที่จังหวัดระยอง ในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทไออาร์พีซี จำกัด โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารของบริษัทเป็นอย่างดี และได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆ ของบริษัท

 

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน : ทักษะงานช่างพื้นฐาน การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านบาโรย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริ และมีการอบรมการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าให้แก่ อาจารย์จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบาโรย โรงเรียนบ้านทุ่งสบายใจ โรงเรียนบ้านชายควน และโรงเรียนสื่อมวลชนกีฬา

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ อาทิเช่น ด้านหน้าที่และสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับงานทะเบียน และการวัดผล , ด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ., การผ่อนพันการเกณฑ์ทหาร, ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร, สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย เป็นต้น โดยมีนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 720 คน ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

โครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 30/05/60

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดกิจกรรมโครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยโดยมีอาจารย์จักรายุธ มุ่งศิริ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ณ โรงเรียนบ้านผักกูด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งทางราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งทางราง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีชรีสอร์ท จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล ภายในโครงการมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานด้านขนส่งทางราง ได้แก่ คุณวิโรจน์ ลิมปนวัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “ประเทศไทย ยุค 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งทางราง) และ ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (หป.พร.) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในคณะฯ และบุคลากรภายนอกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ 27-28 เม.ย. 60

วันที่ 27-28 เม.ย 60 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน ต. คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี ดร.สุปราณี วุ่นศรี อาจารย์หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการและได้รับเกียรติจากนายปรีชา ตั้นซ้าย     นายก อบต.คลองลู่ อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทย์ฯ จำนวน 24 บ่อ รอชมผลสำเร็จของปีที่ 2 กันอีกครั้ง หลังจากครั้งที่ 1 เมื่อปีที่ผ่านมาฝั่งอันดามัน ณ เกาะสุกร จ.ตรัง ชาวบ้านมีแก๊สชีวภาพใช้กันในหลายครัวเรือนบนเกาะ

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ระหว่งาวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560  ติดต่อประสานงาน : จุฑามาศ  ประดิษฐสาร (ก้อย) โทร 0 7431 7158 - 9 ต่อ 113

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมวิศวฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

หนึ่งหยด ต่อหนึ่งชีวิต บรรยากาศกิจกรรมการบริจาคโลหิตในเช้าวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปอย่างครึกครื้น ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากร ภายใน มทร. ศรีวิชัย เข้าร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเหล่ากาชาดสงขลา โดยเป็นการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมการบริจาคโลหิตเช่นนี้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา และได้รับความร่วมมือที่ดีจากนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตตลอดมา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะวิศวฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตรวจ ผลงานวิทยานิพนธ์

เมื่อวันที่ 11 - 13 พ.ค.60 มีการสอบวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมืองมีนักศึกษาเข้าสอบ และมีนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมดูการพรีเซนของนักศึกษาปีที่ 5อีกด้วย

 

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย โครงการสัปดาห์วิชาการ ภายใต้ชื่อ งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ “๙ ตามรอยพระยุคลบาท”

วิทยาลัย รัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ภายใต้ชื่อ งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ “๙ ตามรอยพระยุคลบาท” ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดโครงการสัปดาห์วิชาการนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยฝึกให้นักศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ และเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทักษะวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยนำเสนอผลงานวิชาการด้านต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชา ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศกาล "๙ ตามรอยพระยุคลบาท" ผลงานของนักศึกษา นิทรรศการชุมชน การแข่งทักษะทางวิชาการ

กองพัฒนานักศึกษา ประมวลภาพบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง

งานบริการสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยระบบเอกซเรย์เต้านมแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 30 คน

ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์

 ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4,100 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Read More »

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Copyright @ 2017. Rajamangala University of Technology Srivijaya.
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์  0-7431-7100  ต่อ 2020 , 2022 โทรสาร  0-7432-2531