"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


คณะวิศวฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียติเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018 (RMTC 2018) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าวมีเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่ง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอีก 2 องค์กร คือ สถาบันไทย-เยอรมัน และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ใน 6 สาขาสาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่
หัวข้อที่ 1 Production and Operation Management (POM)
หัวข้อที่ 2   Manufacturing Engineering (MFE)
หัวข้อที่ 3 Operation Research (ORS)
หัวข้อที่ 4 Materials Science and Application (MSA)
หัวข้อที่ 5 Supply Chain and Logistics (SCL)
หัวข้อที่ 6 Other Related Fileds (ORF)
 ซึ่งการประชุมในครั้งมีอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ร่วมส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอกว่า 130 บทความ และภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Smart Manufacturing Thailand” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวฒน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย