"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


คณะวิศวฯจัดโครงการตรวจประเมินสถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เตรียมเปิดวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางน้ำ โครงการย่อยที่ 2 โครงการตรวจประเมิน สถานศึกษาฝึกอบรมจากกรมเจ้าท่า เพื่อรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมสำหรับการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย คุณโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินเอกสารและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมเปิดหลักสูตรดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานฝึกอบรม พ.ศ. 2558 เพื่อการผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือในตำแหน่งนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวฯ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560