"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


Creating Educational Network, Thai - German

Creating Educational Network— Recently, H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze, Ambassador of the Embassy of the Federal Republic of Germany in Bangkok attended the discussion, held at Rajamangala University of Technology Srivijaya, under the stream of vocational education cooperation between Thailand and Germany by applying the well-known German bilateral education system, integrating coursework along with real working skills, to develop Thai vocational education. The cooperation will foster Thai vocational students to reach a high level of professional skills consistent with the requirement of the labor market. CLICK HERE FOR THE PHOTOS