"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการ CHT PR AMBASSADOR

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรทและการท่องเที่ยว ได้จัดการประกวดคัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ CHT PR AMBASSADOR 2019 ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกสู่ภายนอก โดยผู้เข้าประกวดมีความสามรถที่หลากหลายแตกต่างกัน จนเมื่อสรุปผลคะแนน ผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาวประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ นางสาวปวริศ จันทร์ศรี (น้องปิงปอง) จากสาขาวิชาการท่องเที่ยว ตำแหน่งเดือนประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ นายชนม์มนัส ขวัญสง (น้อง มนัส) จากสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจฯ และตำแหน่งดาวเทียมรวมถึงตำแหน่ง Popular Vote ที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือด ตกเป็นของ นายธัชพล ลุ้งใหญ่ (น้องนีโน่) จากสาขาวิชาการบัญชี