"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

 

 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกทัพ นำ วทน. ยกระดับ OTOP ท้องถิ่น
เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2561 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ท้องถิ่น กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า" กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้รวบรวมวิทยากรมากฝีมือทั้งจาก วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อมาสร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำโครงการฯ ร่วมทั้งอภิปรายนำเสนอแนวทางการยกระดับโอทอปด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยในช่วงบ่าย จะเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโอทอป โดยคณะที่ปรึกษาฯ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งถือเป็นเครือข่าย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
นายศิริพัฒ พัฒกุล กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม OTOP สัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นโครงการสำคัญที่ดำเนินงานโดยมีการบูรณาการในหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายในจังหวัดพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๔ จังหวัด เพื่อนำผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคโนโลยี มาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง มูลค่าเพิ่ม เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ