"ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติได้ เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ"


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๘

ระหว่างวันที่ ๗- ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายใต้หัวข้อ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0

โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รวมทั้งการบรรยายพิเศษ การจัดแสดงผลงาน การจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี และการจัดประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์

โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rmutcon2017.rmutr.ac.th