"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ โทรศัพท์ 08-1542-2225 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โทรศัพท์ 08-1968-4824
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 08-0865-2022 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
โทรศัพท์ 08-9652-2103
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ 08-1787-1463

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม”

ผู้ที่สนใจสามารถดาว์โหลดเอกสารดังแนบต่อไปนี้

 

AttachmentSize
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ63.24 KB
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง79 KB
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่72.32 KB
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 70.21 KB
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม 46.69 KB