"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพวันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต

    เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุกวิทยาเขต จัดฝึกซ้อมย่อยใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับว่าที่บัณฑิตทุกท่าน  สามารถคลิกดูภาพบรรยากาศแต่ละพื้นที่