"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


เรื่อง การรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

AttachmentSize
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ.pdf93.43 KB
01เอกสารในการดำเนินการเลือกตั้ง.pdf109.04 KB