"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


โครงการสัมมนาทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2558 (Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) เพื่อทบทวนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบาย และกำหนดทิศทางในการดำเนินของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป เมื่อวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าวนาง) จังหวัดกระบี่ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก