"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประกาศผล โครงการ การประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

 

ประกาศผล โครงการ การประกวดการจัดสวนพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา

โดยมีการตัดสิน 2 รอบ คือ 1. เดือนเมษายน (ครั้งนี้)

                                        2. เดือนธันวาคม (ตรวจประเมินเก็บคะแนนทุกเดือน และประกาศผลฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558)

การตัดสินในรอบแรก

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการฯ ( ผู้เชี่ยวชาญจาก สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 2 ท่าน และ นักจัดสวนอิสระ 1 ท่าน) โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 23 -24 เมษายน 2558

ผลการตัดสิน

                รางวัลชนะเลิศ                       (50,000 บาท)       ได้แก่  สำนักงานวิทยาเขตตรัง

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      (30,000 บาท)       ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       (20,000 บาท)     ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์

                รางวัลชมเชย 2 รางวัล (รางวัลละ 10,000 บาท)    ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                                                                               และ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                                      ดูประมวลภาพ คลิก