"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


วีดีทัศน์เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดกฯ

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ที่มา : http://www2.rmutsv.ac.th/content/2015/05/15-697