"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มทร. ศรีวิชัยเข้าร่วมปรึกษาหารือทางด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมันนี

ปรึกษาหารือ -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับคำเชิญจาก เอกอัคราชฑูต รอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูตเยอรมันนี ประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางทางการศึกษาระหว่างประเทศเยอรมันกับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดูประมวลภาพ คลิก