"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน (หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน

(หน่วยงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ก.มาตรการในการประหยัดไฟฟ้า
1. เครื่องปรับอากาศ

1.1  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25-26 องศาเซลเซียส

1.2  

กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
1.2.1   

สำนักงาน    ช่วงเช้า    เปิดเวลา      09.00 - 12.00 น.
                                ช่วงบ่าย   เปิดเวลา      13.00 – 16.00 น.

1.2.2    ห้องเรียน         ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากเลิกใช้งาน
1.2.3    ห้องประชุม       เปิดก่อนการประชุม 10 – 15 นาที และปิดทันทีเมื่อเลิกประชุม
1.2.4   ห้องผู้บริหาร     ขอความร่วมมือปิดเครื่องปรับอากาศขณะไปราชการข้างนอกหรือไปประชุม

1.3 ทำความสะอาดแผ่นกรอง/ไส้กรองอากาศ ทุก 2 เดือน โดยทำCheck Sheet เพื่อตรวจเช็ค

1.4 ทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน

                            
    2. การใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง และ เครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์สำนักงาน

1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้อง

2.  ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์สำนักงานหลังเลิกใช้งานตอนเย็น

3. ตั้งปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ภายใน 10 นาที

4. กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ

5. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ปิดไฟฟ้าในห้องทำงานขณะไปราชการข้างนอกหรือไปประชุม

ข. มาตรการประหยัดน้ำ

1.   ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบและรีบแก้ไข เมื่อพบการรั่วซึมให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบ

2.   ใช้หัวก๊อกน้ำที่มีอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ (ให้เปลี่ยนเมื่อมีการชำรุด)

3.   ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน / เปิดน้ำให้แรงแต่พอควร