"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพ มทร. ศรีวิชัย จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

 มทร. ศรีวิชัย จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากตัวแทน สำนักราชเลขาธิการ พระบรมหาราชวัง ถ่ายทอดความรู้และวิถีทางในการเป็นเยาวชนจิตอาสาที่ดีให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อเร็ว ๆ นี้  คลิกดูประมวลภาพ