"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมตักบาตรหนังสือและเทศน์มหาชาติพระเวศสันดรชาดก 13 กัณฑ์พระคาถา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

    เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  - มทร. ศรีวิชัย จัดกิจกรรมตักบาตรหนังสือเพิ่มบุญสู่ปัญญามหากุศลเพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 10 โรงเรียน  และเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  พระคาถา เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิของคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระชนมายุครบ 60 พรรษา  2 เมษายน 2558 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น  คลิกดูประมวลภาพ