"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการบรรพชาอุปสมบทในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมปลงผมนาค จำนวน 5 ราย เพื่อบรรพชาอุปสมบทในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก