"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


อบรมให้ความรู้ - ตัวแทนเยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย(ชาวสยาม)

อบรมให้ความรู้ - ตัวแทนเยาวชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย(ชาวสยาม) ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยจากรัฐต่างๆชายแดนไทย มาร่วมเรียนรู้งานคหกรรมศาสตร์ อาทิการจัดพานดอกไม้ การร้อยดอกไม้ การทำอาหารไทย ฯลฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  เมื่อเร็วๆนี้ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก 

 

 Recently, the Malaysian Siamese youth representatives and the volunteer teachers attended the seminar and workshop held at Rajamangala University of Technology Srivijaya. The major aim was to improve Thai language and Thai cultures teaching skills of the Malaysian volunteer teachers from the states near Thai borders. In the event, they participated learning Home Economics such as flowers arrangement, making floral garlands, and cooking Thai foods.