"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน

มทร. ศรีวิชัย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท--จัดกิจกรรมโครงการราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน เป็นกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาโดยมีแนวคิดเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือสังคมในทุก ๆ รูปแบบ อาทิ การช่วยเหลือท้องถิ่น ชุมชนทั้งในมืองและพื้นที่ห่างไกลความเจริญในทางด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ  อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่มีความแตกต่างในปัจจุบัน ส่งผลให้การศึกษาของเยาวชนในถิ่นทุรกันดานยังขาดความพร้อม รวมถึงสร้างความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและทำกิจกรรมในลักษณะของการออกค่าย ติดต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อปลูกฝังความคิดในการมีจิตอาสา มีความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำความรู้และความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้สัมผัสกับชีวิตชนบท เข้าใจความเป็นอยู่ รวมทั้งรับรู้สภาพวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริง และเผยแพร่ชื่อเสียงในกับมหาวิทยาลัยและชมรมอีกด้วย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก