"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา: ทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและศึกษาดูโครงการพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและศึกษาดูโครงการพระราชดำริโดยกิจกรรมดังกล่าว มีการนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญพระชมมายุยิ่งยืนนาน ณ โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้มีการทัศนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ โครงการพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชดำริให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถน้อมนำพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิตและบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างถูกต้อง สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก