"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2558

ระหว่างวันที่  4-6 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดนิทรรศการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์” ประจำปี 2558  ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ณ บริเวณภายในรั้วมหาวิทยาลัย ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้  ความสามารถด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา  อีกทั้ง เป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  ผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

   During 4-6 February, 2015., Rajamangala University of Technology Srivijaya held the exhibition under the theme “Technology and Culture” at the university area. The main purposes were to show the academic competency and exhibit the inventions and new technologies invented by the lecturers and students. Also, it encouraged the students to work in group so that they could learn how to solve unexpectedly problems and how to be a good team work. In the event, Asst. Ruja Tipwaree, the president of the university, presided over the opening ceremony.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Copyright @ 2017. Rajamangala University of Technology Srivijaya.
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์  0-7431-7100  ต่อ 2020 , 2022 โทรสาร  0-7432-2531