"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้

 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวรายงาน โดยมีคุณสุกัญญา   ธีระกูรณ์เลิศ  รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน  ภายในงานกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 
Asst. Ruja Tipwaree, President of Rajamangala University of Technology Srivijaya and Miss Sukunya Theerakullert, Deputy Secretary-General of the office of the National Research Council of Thailand (NRCT) presided over the ceremony named Research Incubator Inventor, Southern, Thailand. The event was arranged by the office of the National Research Council of Thailand together with the office of the Vocational Education Commission held at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla.