"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการจัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ มทร.ศรีวิชัยสู่การเป็น Engagement Thailand

    วันที่ 21 มกราคม 2558 หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมของ  มทร.ศรีวิชัยสู่การเป็น Engagement  Thailand เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมทำงานรับใช้สังคมร่วมกับชุมชน และมหาวิทยาลัยภายใต้แนวทางเดียวกับ Engagement  Thailand ที่ในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องนำมาใช้เป็นพันธกิจ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านแนวความคิดและความสำคัญ รวมทั้งระบบและกลไก มหาวิทยาลัย  เพื่อสังคม ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก
 
On January, 21 2015., Academic Services Unit together with Research and Academic Services, Rajamangala University of Technology Srivijaya held the project named “RMUTSV Getting Ready for Being Engagement Thailand” in order to fully assist and cooperate with community under the same goal of Engagement Thailand. Engagement Thailand is perceived as the future mission of the university associated with the other universities focusing on the university’s concept, the importance as well as systems and mechanisms to service the community. The event was arranged at Rajamangala Songkhla Mermaid, Meaung, Songkhla.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Copyright @ 2017. Rajamangala University of Technology Srivijaya.
เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์  0-7431-7100  ต่อ 2020 , 2022 โทรสาร  0-7432-2531