"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ "Open House"

   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ Open House โดยให้คำปรึกษาข้อมูลคณะต่างๆในการเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก