"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการวันครู ครั้งที่ 4 "ครูไทยสู่อาเซียน"

ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 4 “ครูไทยสู่อาเซียน” ณ ห้องใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์และการแสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส  อีกทั้งมีการประดับอินทรธนูสำหรับบุคคลากรใหม่ โดยภายในงานยังมีการมอบรางวัลแด่ครูดีเด่น ครูต้นแบบ และ งานบริการวิชาการแก่สังคม  อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูไทยสู่อาเซียน” โดยอาจารย์ จตุพล ชุมภูนิช และ เสาวนาพิเศษในหัวข้อ ครูไทยยุคประชาคมอาเซียนในมุมมองครูเก่า” โดย รศ.สมพันธ์ อำพาวัน และอาจารย์จินตนา  ใหม่ด้วง ดำเนินการเสาวนาโดย ดร.เอกญา  แววภักดี งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก
 
During January, 15-16 2015., Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya arranged the event on the occasion of Teacher’s Day “Preparing Thai Teachers Getting Ready for ASEAN” at Chai Bang Yang conference hall, RMUTSV. The main objectives were to express the gratitude and thankfulness to the teachers (including senior teachers) and also gave the shoulder boards to the new teachers. Additionally, in the event, Asst. Ruja Tipwaree, the president of the university, bestowed the special prizes for the best teachers, model teachers and those who devote themselves for the community. Moreover, there were the special talk narrated by Jatupone Chompoonit, the famous Thai narrator, under the topic “Preparing Thai Teachers Getting Ready for ASEAN” and the talk about “Thai Teachers in the Age of ASEAN from the Sight of Senior Teachers” by Asst. Sompan Ampawan, Jintana Maiduong, and Dr. Akaya Waophakdi, interviewer.  Asst. Ruja Tipwaree, the president of the university, presided over the opening ceremony.