"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการจัดโครงการ “เสวนาคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และการแข่งขันบุคลากรสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้กิจกรรม  เสวนาคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และการแข่งขันบุคลากรสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ  และในช่วงค่ำมีการจัดงานสรรสรรค์และกิจกรรมต่าง บนเวทีอีกมากมายอีกด้วย    อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

On December, 25 2014,. Rajamangala University of Technology Srivijaya held the practical meeting under the name “Creatively Positive Thinking and RMUTSV’s Staff Sports Competition” took place at Multipurposes building, RMUTSV, for establishing the harmony and unity. In the evening, there was a special party and many activities on the stage as well.