"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพมทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ให้เกีรยติกล่าวต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินมาทางมารับฟังการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ประชุมกินรี มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลถาพได้ที่ นี้ คลิก