"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษฎีสีแก่หมู่บ้านกลุ่มกัทลี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษฎีสีแก่หมู่บ้านกลุ่มกัทลี กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย บ้านปาเระ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นวิทยาเขตที่พัฒนาโดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องทฤษฎีสี การใช้สี การจับคู่สี และการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้สีธรรมชาติแทนการใช้สีสังเคราะห์ โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

 

On November, 18 2014., Clinic Technology in conjunction with faculty of Architecture, Rajamangala University of Technology Srivijaya held seminar named "Color Theory for Gutlee Group", the group creating an artificial art made from tree leaf sheaf of banana, Ban Pareh, Barahoom sub-district, Meuang, Pattani. This group gains assistance from Vocational Education Institute Southern 3. The major aim of the seminar was to enhance knowledge in terms of color theory, color selection, color matching, product design, as well as using natural color replacing synthetic color.  Ajarn Piyaporn Thurakitjomnong, Dean of faculty of Architecture presided over the opening ceremony.