"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพภาพกิจกรรมงาน Sport nightการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games"

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริการ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมชมกิจกรรมกิจกรรมงาน Sport night การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games" เป็นกิจกรรมการเปิดตัว ตันแทนดาว เดือน ดาวเทียม และดาวจำแลง ของแต่ละคณะและวิทยาลัย มาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป ณ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก