"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2557

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก