"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 16

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่อโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GT ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2557 ณ universitas Sumatera Utara, Medan, Indonnesia ที่สามารถคว้ารางวัล The best promising group award คือรางวัลที่นักศึกษาเข้าร่วมในทุกๆกิจกรรม วัฒนธรรม และมีศักยภาพเพื่อการพัฒนา การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศของตนเอง และ ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาบาสเกสบอลที่เข้ารวมแข่งขัน โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GTครั้งที่ 16 ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันดังกล่าว อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดความยินดี ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการของผู้นำนิสิต ครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่อโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ IMT-GT ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  สามารถชมประมวลภาพไดที่นี่ คลิก