"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kinki University ประเทศญี่ปุ่น  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก