"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

www2.rmutsv.ac.th/gallery2/main.phpระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของประเทศไทย ท่าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมชี้แนะแนวทางทิศทางยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 กับการก้าวเข้าสู้ประชาคมอาเซียน และ ท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายในเรื่อง “ศตวรรษที่ 21 การศึกษาโลก การศึกษาไทย เดินอย่างไรให้ถูกทาง” โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าภาพการจัดงานกล่าวต้อนรับท่านวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 6 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท สงขลา สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก