"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน

 เมื่อวันที่ 7 กรกรฎาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากการจัดกิจกรรมต่างๆของคณาจารย์ นักศึกษา โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย ณ พระราชวังดุสิต แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สามารถคลิกชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก