"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”
.......วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานสภาพัฒนาการเมืองและ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.....
.....ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกินรี (ห้องประชุมใหญ่ ตึกศูนย์พัฒนาอาจารย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา......
สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย
ีราชมงคลศรีวิชัย
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๕ IP Phone ๑๘๐๐ และ ๑๘๐๑
 

AttachmentSize
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพระราชทานรัฐธรรมนูญ”2.05 MB