"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการศึกษาเพื่อทศวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัวให้แก่ครูผู้สอนในการเตรียมรับมือกับยุคการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่21 ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่ :การศึกษาเพื่อทศวรรษที่ 21สู่ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก