"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร (มทร.ศรีวิชัย)

เมื่่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าเยี่ยมสถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร (มทร.ศรีวิชัย) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานในคณะเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยกัน 2 พื้นที่ พื้นที่แห่งที่ 1 สำนักงานฟาร์มโคเนื้อและปาล์มน้ำมันชุมพร มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ สำหรับเลี้ยงและผลิตพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ดีพร้อมแปลงหญ้า สวนปาล์มน้ำมันอีก 150 ไ่ร่ โดยมีพันโทศิวะ กาญจนีย์ ผบ.หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา เข้าร่วมฟังบรรยายสรุป พื้นที่แห่งที่ 2 สถานีวิจัยและฝึกอบรม มีพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่ ประกอบด้วยพืชไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ฯลฯ อีกทั้งสวนยางพารา ไม้ประดับ เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฎิบัติของนักศึกษา ต่อไป ......  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก