"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


โครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม อาจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเสวนาสรุปและทบทวนผลการดำเนินโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี 2 และจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสร้างฐานการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา ปี 3 เพื่อกำหนดทิศทางการจัดโครงการและทำแผนการดำเนินโครงการในงงบประมาณปี2557 ต่อไป โดยมีครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ.เมือง จ.สงขลา  สามารถชมประมวลภาไดที่นี้ คลิก