"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน และนิทรรศการ 9 ปี 9 ราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก