"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากร

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร เพื่อสร้างสามัคคีและความสนุกสนานร่วมกัน และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก