"ปรัชญา มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : ปณิธาน มุ่งผลิตนักปฎิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม : วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม : วัฒนธรรมองค์กร มีความสุข ทันสมัย มีใจบริการ : อัตลักษณ์ มีทักษะการสื่อสาร เชียวชาญปฎิบัติ : เอกลักษณ์ สร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ"


ประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายประมวลภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อการสร้างความรุ้จักและความสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก